تعریق نشانه چه بیماری‌هایی است؟

سرویس خبری، تعریق نشانه چه بیماری‌هایی است؟