ورود 20 تانک ترکیه‌ای به حومه شمالی حلب

سرویس خبری، ورود 20 تانک ترکیه‌ای به حومه شمالی حلب