شکست عملیات مزدوران سعودی در استان حجه یمن

شبکه المسیره از ناکامی متجاوزان سعودی در انجام عملیات در نزدیکی ساحل میدی خبر داد.

سرویس خبری