نعیمی: مسعود! کار تو نفرت پراکنی است/ فهیم: بعد از ۳ سال تباه شده جشن استعفا گرفتند

مسعود! تو مسیری که می روی مسیر غم انگیزی است و آدم غم انگیزی شده ای! من دلم برایت می سوزد. از اینکه تو لذت می بری من را و فیلم مرا سخیف کنی، من ناراحت می شوم.