چرا آیت‌الله مهدوی کنی برای ریاست خبرگان سال 89 کاندیدا شد؟

آیت‌الله مهدوی‌کنی برای اینکه هاشمی را ناصالح برای ریاست خبرگان می‌دانست، وارد این عرصه شد، چرا که تا پیش از این با وجود شایستگی‌های مبرز، برای ریاست خبرگان کاندیدا نشده بود.

سرویس خبری