نقش کلیدی اردبیل در رابطۀ تهران - باکو

استان اردبیل واقع در شمال غربی ایران و آذربایجان با یکدیگر 370 کیلومتر مرز مشترک دارند. علاوه بر رابطۀ دوستانه و برادرانه، مردم اردبیل و آذربایجان دارای زبان و مذهب مشترک اند که زمینه ای برای گسترش رابطۀ دوجانبه و همکاری اقتصادی میانِ آن ها است.