عکس: سقوط کامیونت به محل گودبرداری در تهران

سرویس خبری، عکس: سقوط کامیونت به محل گودبرداری در تهران