استاین؛شریک جرایم جنگی عربستان در یمن هستیم

کاندیدای ریاست جمهوری حزب سبزهای آمریکا، کلینتون و ترامپ را متهم به کوتاهی در ارائه برنامه‌هایشان برای مقابله با چالشهای مهمتری نظیر مشکل اقتصاد و آب وهوا و جنگهایی که آمریکا در آن مشارکت دارد، به مردم این کشور و پرداختن به مسائل کم اهمیت کرد.

سرویس خبری