صدها آواره نجات یافته با کشتی وارد ایتالیا شدند

طبق گزارش پزشکان بدون مرز یک کشتی حامل 814 آواره از کشورهای آفریقایی وارد ایتالیا شد.

سرویس خبری