تخصیص اعتبار ویژه از سوی استانداران برای بهزیستی

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: استانداران باید در زمان تخصیص اعتبار برای بهزیستی استان، اعتبارات جداگانه‌ای درنظر بگیرند.