داوران فوتبال مجهز به سیستم رادیویی شدند

سیستم رادیویی ویژه ای برای داوران فوتبال کشورمان از یک شرکت سوئیسی خریداری شد.

سرویس خبری