اختصاص40 درصد مالیات کلانشهرها به روستاها

40 درصد اعتبارات کلانشهرها از محل سهم مالیات بر ارزش افزوده به روستاها اختصاص دارد.