ارز تک نرخی ، ویژگی مهم اقتصاد رقابتی

ارز تک نرخی در اقتصادهایی که رویکرد استفاده از ساز و کار بازار رقابتی دارند به افزایش شفافیت رفتارها کمک می کند.