حکم بیست سال حبس "محمد مرسی" تأیید شد

دادگاه تجدیدنظر مصر حکم بیست سال حبس برای "محمد مرسی" را تأیید کرد.

سرویس خبری