برگزاری اولین جلسه شورای معاونان وزارت ورزش به ریاست سجادی

جلسه شورای معاونان وزارت ورزش و جوانان به ریاست سرپرست این وزارتخانه برگزار شد.