آغاز همكاری ودافون و های‌وب در ایران

های‌وب یکی از شرکت‌های برتر ارائه‌کننده خدمات دسترسی به اینترنت در بسترهای مختلف در کشور است.