دستمزد لیپی 185 برابر سرمربی قبلی چین

سرمربی جدید اژدهای زرد دستمزدش در این تیم 185 برابر گائو هونگبو خواهد بود.

سرویس خبری