ورود نیروهای انگلیس و شوروی در شهریور ۱۳۲۰ به تهران

سرویس خبری، ورود نیروهای انگلیس و شوروی در شهریور ۱۳۲۰ به تهران