سیستم رادیویی داوران فوتبال خریداری شد

سیستم رادیویی ویژه داوران پس از تحقیقات و پیگیری‌ها انجام شده از یک شرکت سوئیسی خریداری شد.