ارزیابی کمیته بانوان از حضور تیم اعزامی به سوئد مثبت است

رئیس روابط فدراسیون فوتبال در خصوص سفر تیم فوتبال بانوان به سوئد با سایت رسمی فدراسیون گفت و گو کرد.

سرویس خبری