عکس: ورود نیروهای انگلیس و شوروی در شهریور ۱۳۲۰ به تهران

سرویس خبری، عکس: ورود نیروهای انگلیس و شوروی در شهریور ۱۳۲۰ به تهران