هر مورچه‌خوار روزی 30 هزار مورچه می‌خورد

یک مورچه‌خوار در هر دقیقه صدها مورچه‌ را می‌بلعد و به طور میانگین در طول یک روز بیش از 30 هزار مورچه را می‌خورد.

سرویس خبری