فولادمبارکه‌مایه‌سربلندی‌استان‌اصفهان‌وکشورایران است

هفتمين جلسه کميسيون صنايع اتاق بازرگاني استان اصفهان روز چهارشنبه 28 مهرماه با حضور سيد عبدالوهاب سهل آبادي رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان اصفهان، دکتر بهرام سبحاني رئيس کميسيون صنايع اتاق اصفهان و ساير اعضاي اين اتاق در فولاد مبارکه برگزار شد.