یکی از اعضای آکادمی نوبل: اقدام "دیلن" گستاخانه بود

خودداری "باب دیلن" از اظهارنظر درباره کسب جایزه نوبل ادبیات، انتقادهایی را متوجه وی کرده است.