زیباترین شهر بوسنی و هرزگووین+تصاویر

نام‌گذاری شهر موستار، به افتخار پل‌بانانی که در زبان محلی موستاری نامیده می‌شوند، صورت پذیرفته است.