ورود تانک‌های ترکیه به حومه شهرک الراعی در حلب

ترکیه در ادامه دخالت نظامی در سوریه، تعداد دیگری تانک و نیروی نظامی در شمال حلب مستقر کرد.