ترور فرمانده ارشد ارتش مصر به دست افراد ناشناس

این گروه ناشناس که در مقابل منزل سرهنگ رجائی منتظر بودند، به محض خروجش او را هدف قرار داده و فورا از محل گریختند.

سرویس خبری