رویکرد تقابلی آنکارا به دلیل شکست‌های ژئوپلتیکی در منطقه است

کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: ترکیه به دلیل شکست‌های ژئوپلتیکی متعددی که متحمل شده، رویکرد تقابلی و تهاجمی را به‌جای رویکرد تعاملی با همسایگان در پیش‌گرفته است.

سرویس خبری