نفوذ آمریکا در منطقه به نام قرارداد اقتصادی

کشف میادین جدید در دریای مدیترانه از جمله میدان گازی لویاتان، موجب تغییر راهبردهای منطقه‌ای ترکیه و رژیم صهیونیستی و نزدیکی روابط این دو کشور شده‌است و رژیم صهیونیستی از ظرفیت تجارت گاز، برای بهبود جایگاه خود در میان کشورهای همسایه استفاده می‌کند.