دوست دارم نقش همسر پروین اعتصامی را بازی کنم

جهانگیر الماسی گفت: شخصیت های داستانی بسیاری بوده که در کتاب های مختلف با آن ها آشنا شده ام و دوست داشتم که نقش آنها را بازی کنم مثلا دوست دارم نقش همسر پروین اعتصامی را بازی کنم.