مخالفت انگلیس با برگزاری مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا به زبان فرانسوی

دولت انگلیس انجام مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا را به زبان فرانسوی تکذیب کرد.

سرویس خبری