افتتاحیه نهمین نشست شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسلامی - بغداد

سرویس خبری، افتتاحیه نهمین نشست شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسلامی - بغداد