قیمت هرکیلو شکر، 2720 تومان

مجری طرح چغندر قند و نیشکر وزارت جهاد کشاورزی: شورای اقتصاد قیمت هر کیلو شکر را برای مصرف کننده ، 2720 تومان تعیین کرد.