بانک مرکزی طلایه دار تولید آمار اقتصادی است

رئیس کل بانک مرکزی درحالی این بانک را طلایه دار تولید آمار اقتصادی و موظف به انتشار آن اعلام کرده که مرکز آمار مدعی است هیچ نهادی نباید آماراقتصادی را منتشر کند.