برای ترمیم کابینه وزارت صنعت و معدن در اولویت است

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد در بیانیه‌‌‌ای با اشاره به تغییر 3 وزیر تاکید کرد که ترمیم کابینه چه ربطی با معیشت مردم دارد.