بررسی عوامل ایجاد کننده انگل گوش گربه

  انگل گوش گربه با چه علائمی در این حیوان پدید می آید خاراندن گوش گربه چگونه قابل پیشگیری خواهد بودلرزش بیش از حد سر، سرگیجه و ازدست دادن تعادل، کج شدن صورت گربه به طرف یک گوش، پهن شدن گوش ها و آزاد شدن بوی ناخوشایند از آن ها می تواند خبر از وجود […]