پروتکل سد مرزی دوستی امضا شد

دور جدید گفتگوهای ایران و ترکمنستان بر سر مدیریت ذخایر آب سد دوستی در نهایت با امضای یک پروتکل جدید همکاری بین دو کشور همسایه به پایان رسید.