عکس: بندر دبی از یک زاویه خاص

تصویری از بندر دبی از یک زاویه خاص منتشر می شود.