درخواست وال استریت ژورنال از خبرنگارانش برای بازخرید داوطلبانه

وال استریت ژورنال خواستار بازخرید داوطلبانه تعداد زیادی از خبرنگاران این روزنامه شد.