تبیین علل بی‎وفایی اهل کوفه در خطبه امام سجاد(ع)

در ماجرای فتنه بزرگ سال 88 دانستیم که درسهای عاشورا تکرارپذیر است، زیرا عدم عمل به هنگام خواص در هر دو ماجرا امت اسلامی را در معرض خطر قرار داد تا جایی سال 61(هق) جسم امام حسین(ع) و در سال 88(هـ‎ش) پرچم حضرت را دریدند.

سرویس خبری