عکس: سرباز عراقی خرابکاری داعش را درست کرد

سرویس خبری، عکس: سرباز عراقی خرابکاری داعش را درست کرد