سلیمی‌نمین:با برچسب‌زنی کاری پیش نمی‌برید/هر پیشنهادی درباره بررسی کارنامه‌تان دارید می‌پذیرم

سلیمی نمین خطاب به کرباسچی نوشت: شمابا برچسب زنی‌های غیر منصفانه می‌خواهید کار را بر خود آسان سازید، اما مطمئن باشید کارنامه بیش از سه دهه عملکرد رسانه‌ای ام در مقابله با فساد را به سهولت نخواهید توانست با توسل به توهین و افترا مخدوش سازید.