تصویری جدید از حاتمی کیا در سوریه

تصویری جدید از حضور کارگردان مطرح ایرانی که این روزها در سوریه به سر می برد منتشر شد.