تایید اساسنامه فدراسیون جودوی ایران از سوی IJF

اساسنامه فدراسیون جودوی کشورمان از سوی فدراسیون جهانی این رشته تایید شد.