هر ایرانی ۳۵ تا ۴۵ ساله، ۱۳ دندان خراب دارد

سرویس خبری، هر ایرانی ۳۵ تا ۴۵ ساله، ۱۳ دندان خراب دارد