شاخص بورس 295 واحد رشد کرد

شاخص بورس در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه 295 واحد رشد کرد.